跳至內容

Lìm-chhông-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Lìm-chhông-sṳ
—  Thi-kip-sṳ  —
臨滄市

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Yùn-nàm (雲南)
Mien-chit
 - Só-yû 23,621 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 2,257,991 ngìn
Mióng-cham www.lincang.gov.cn

Lìm-chhông-sṳ (臨滄市) he Chûng-koet Yùn-nàm-sén ke yit-chiak thi-kip-sṳ. Mien-chit yû 23,621 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 226-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Hàng-chṳn-khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]