Li-kó-teu

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
檔案:Overview lcw.JPG
Lai Chi Wo Village.

Li-kó-teu fe̍t-tsá li5 zhi1 vo1 he Hiông-kóng Sîn-kie Pet-khî (Hiông-kóng) ke yit-ke thi-fông, vi-é tshôi Sòn-Vân-káu-yâ kûng-yèn phòng-piên, tsó-tshôi Sṳ̍p-tshit sṳ-ki yí-kîn yû-ngìn thin-kî; fu-khiun tshûn-tsôn yû Mòi-tsṳ́-lìm.

荔枝窩本為客家黃氏單姓大村,後來附近梅子林(沙頭角曾氏村落)部份曾姓原居民分支到荔枝窩村,使之成為雙姓村落;後來曾氏於荔枝窩村迅速(女恭)丁(女恭)女﹝「輕欸」客家話:khiang44 nge、「 (女恭)」kiung53﹞,曾氏村丁數目拋離黃氏,使荔枝窩村黃氏分支到今日鎖羅盆、上水古洞客家圍等地方立村。

檔案:Qingchun.JPG
Hing Chun Engagement.

荔枝窩三字之客家話讀音為(li5zhi1vo1).

Li̍t-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Name[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Location[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Transportation[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Structure of the Village[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

The buildings[9][phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

The residents[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Conservation[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Environment and Special Species[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lai Chi Wo Nature Trail[13][14][phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Heritiera littoralis and White-flower Derris[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Dwarf Eel Grass (Zostera Japonica)[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Buttress Roots[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lai Chi Wo Village[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Five-finger Camphor (Cinnamomum Camphora)[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

The Hollow Tree (Autumn Maple)[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Cultural Sites[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fung Shui Woodland[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siu Ying Primary School[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Stone mills and well[16][phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hing Chun Engagement (Seven-Village Square)[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ancestral Hall[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hip Tin Temple & Hok Shan Monastery[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

East Gate & West Gate[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

References[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

External links[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]