跳至內容

Los Angeles Yen (California)

Chhiùng Wikipedia lòi
Lo̍k-chham-ki-yen.

Lo̍k-chham-ki-yen (Yîn-ngî: Los Angeles County) Mî-koet Kâ-li-fuk-nì-â-chû ke yit-ke yen, ya-he Mî-koet ngìn-khiéu chui-tô ke yen, khì yen-chhṳ vì Lo̍k-chham-ki-sṳ. Kîn-kí 2010-ngièn ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ, Lo̍k-chham-ki yen khiung yû ngìn-khiéu 9,818,605 ngìn, khì-chûng Pha̍k-ngìn cham 48.71%, Â-yí Mî-koet-ngìn cham 11.95%, Fî-yí Mî-koet-ngìn cham 9.78%. Khì-chúng mien-chit vì 4,752.32 phìn-fông yîn-lî, yok 12,308 phìn-fông kûng-lî, he chhiòn-koet mien-chit thi 74 thai ke yen-fun.

Chṳn-fú lâu Ngi-fi

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]