跳至內容

Mî-koet Pha̍k-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mî-koet-ngìn)
frameless

Mî-koet Pha̍k-ngìn (Yîn-ngî: White American) he chṳ́ pûn ngin-vì fe̍t-chá chhṳ-chhṳ̂n vi Pha̍k-ngìn ke Mî-koet-ngìn. Kîn-kí Mî-koet Ngìn-khiéu Thiàu-chhà-khiu̍k, Mî-koet Hàng-chṳn Kón-lî lâu Yi-son-khiu̍k yî-khi̍p khì-thâ ke chṳn-fú kî-kôan ke thin-ngi, Pha̍k-ngìn he chṳ́ “yúng-yû lòi-chhṳ Êu-chû, Chûng-tûng lâu Pet-Fî mìn-chhu̍k hiet-thúng ke ngìn. Mî-koet Pha̍k-ngìn cham-hi Mî-koet ngìn-khiéu 75.05% ke pí-li. Mî-koet Pha̍k-ngìn chhai sa-fi sông yî-khi̍p chhai ngìn-khiéu thúng-kie-ho̍k nui tû-hehién-sṳ chhut pí-káu khí-yû yù-sṳ ke khiùn-thí.