Mièn-yòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Mièn-yòng
Mièn-yòng

Mièn-yòng he ngìn-lui ke kâ-chhuk chṳ̂-yit. Yû-mô ke si-thúi thung-vu̍t, yòng-mô ke chú-yeu lòi-ngièn. Ngièn-vi Pet-pan-khiù sân-thi ke nùng-sán-vu̍t, lâu Sân-yòng yû chhîn-chhiet kôan-he; mò-thùng chṳ̂-chhu chhai-yî thí-hìn, hiùng-yòng mò-hìn, lióng-kok sâng-chhut heu kha-vi chhâ-khôi.

Kîn-chi yung-thù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mièn-yòng yû hí-tô kîn-chi yung-thù, chhiong-he Yòng-nen, yòng-mô, Mièn-yòng-yù khi̍p Yòng-ngiuk. Yòng-phì-chṳ́ chhai tûng-fông ke chṳ́ chhòn-ngi̍p chṳ̂-chhièn, yit-chhṳ̍t chhòng sṳ̀-kiên pan-yên chhung-yeu ke kok-set. Mu̍k-yòng chhai mêu-yit koet-kâ chhiong Àu-thai-li-â, Néu Sî-làn, Vû-lâ-khui, Â-kîn-thìn tén siông-tông chhung-yeu ke kîn-chi thi-vi.

Thi̍t-chṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sên-fa̍t fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sên-fa̍t fông-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vî-hia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]