跳至內容

Mióng-khiù

Chhiùng Wikipedia lòi
Mióng-khiù

Mióng-khiù he yit-hong kak-tén khiù-mióng, yung khiù-phok kit-tá siong tsṳ-khung sîm-khiù ke yun-thung. Mióng-khiù hí-tshû lòi-ngièn tshai-yî Yîn-koet, tsui-tshû liù-hàng tì Yîn-ngî koet-kâ ke song-liù sa-fi. Mióng-khiù fûn-tso tân-tá lâu sûng-tá. Tsok-khiù hí-tshû lòi-ngièn tshai-yî mióng-khiù。 Mióng-khiù hien-tshai he yit-hong O-lìm-phit-khiet Yun-thung-fi pí-soi hong-muk, sṳt-ha̍p sa-fi kok kiê-tshèn lâu ngièn-lìn thon ngìn-khiùn. Mióng-khiù ke pí-soi kûi-tset tshṳ-tshiùng 1920 ngièn-heu tshiu-son mò-tsai kiên-kói. Mióng-khiù pí-soi kekôn-tsung su-muk ya-he sṳ̍p-fûn tô-tô.