Minneapolis

Chhiùng Wikipedia lòi
Minneapolis

Minneapolis he Mî-koet Minnesota chui-thai ke sàng-sṳ, kâi chû tûng-nàm-phu Hennepin-yen ke yen-chhṳ. Kâi sṳ vi-yî Mississippi Hò ke lióng-ngan, Minnesota Hò lâu Mississippi Hò fi-liù tiám yî pet, kín-lìn Minnesota sú-fú Saint Paul, lióng-sṳ ha̍p-chhṳ̂n "sûng-chṳ́ -sang", yit-thùng kèu-sṳ̀n Minneapolis Saint Paul Tû-fi-khî ke fu̍t-sîm. Kâi tû-fi-khî yúng-yû yok 3,600,000 kî-mìn, vi lie̍t Mî-koet thi 16-thai tû-sṳ-khî. Mî-koet ngìn-khiéu thúng-kie shù kû-kie 2005-ngièn kâi sṳ ngìn-khiéu vì 377,392-ngìn. Minneapolis ngi-fi kû-kie kâi sṳ 2006-ngièn ngìn-khiéu vì 387,970-ngìn.

Minneapolis he yit-ke súi chṳ̂-ngièn fûng-fu ke sàng-sṳ, yúng-yû 20-chhú fù-phok lâu sṳp-thi, Me̍t-sî-sî-pí Hò hò-pin, yî-khi̍p chung-tô ke hâi-liù lâu phau-pu.

Minneapolis chhai li̍t-sṳ́ sông chên he sṳ-kie ke mien-fún kûng-ngia̍p chṳ̂ tû lâu chhùng-yeu ke fa̍t-muk-ngia̍p chûng-sîm, yì kîm, kâi sṳ he Chicago lâu Seattle chṳ̂-kiên kóng-fat khî-vet chui chhùng-yeu ke sông-ngia̍p chûng-sîm. Minneapolis ya yúng-yû chung-tô khi̍p yín-chho̍k chhóng-chok-chá lâu kôn-chung ke vùn-fa kî-kèu, sia̍p-khi̍p hi-khia̍k, sṳ-kok ngi-su̍t, vùn-ho̍k lâu yîm-lo̍k kok ke liâng-vet, khì-chûng chho̍k-miàng ke Guthrie Khia̍k-yen he New York pak-ló fi yî-ngoi ke thi-fông khia̍k-yen ke siên-khi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]