Seattle

Chhiùng Wikipedia lòi
Seattle.

Seattle he Mî-koet Washington ke yit-chho kóng-khiéu sàng-sṳ, vi yî Washington King, Puget Hói-vân lâu Washington Fù chṳ̂-kiên, khî-lì Mî-koet Kâ-nâ-thai piên-kin yok 174 kûng-lî, he kâi chû chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Mî-koet Thai-phìn-yòng sî-pet-khî chui-thai ke sàng-sṳ. Chhai 2015-ngièn, chhiòn-sṳ ngìn-khiéu yok 684,451-ngìn, Tû-fi-khî ngìn-khiéu 3,733,580, vì Mî-koet thi 15 thai Tû-fi-khî. Sî-ngâ-thù ya-he King ke yen-chhṳ só-chhai.


Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]