Montpellier Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Montpellier Thai-ho̍k.

Montpellier Thai-ho̍k (Fap-ngî: Université de Montpellier) 1289-ngièn sṳ̀n-li̍p, he sṳ-kie song chui kú-ló ke Thai-ho̍k chṳ̂-yit. Káu-yèn vi-yî Fap-koet nàm-phu Languedoc-Roussillon Thai-khî sú-fú lâu Hérault-sén sén-fi Montpellier. Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki liuk-sṳ̍p ngièn-thoi Montpellier Thai-ho̍k fûn-vi sâm:

  • Montpellier Thi-yit Thai-ho̍k (Université Montpellier 1): Chú-yeu yù Yî-ho̍k-yen, Fap-ho̍k-yen, Kîn-chi Kón-lî Ho̍k-yen chû-sṳ̀n.
  • Montpellier Thi-ngi Thai-ho̍k (Université Montpellier 2): Chú-yeu yù Lî-kûng Ho̍k-yen]] chû-sṳ̀n.
  • Montpellier Thi-sâm Thai-ho̍k (Université Paul-Valéry Montpellier 3): Chú-yeu yù Ngìn-vùn lâu [[Sa-fi Khô-ho̍k Ho̍k-yen chû-sṳ̀n.

Káu-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Káu-yèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn lâu ka kèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ho̍k-su̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-ho̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thù-sû-kón[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phài-miàng sâng yî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Káu yèn sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chho̍k-miàng ngìn-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Káu-yû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montpellier Thai-ho̍k siông-koân ke tóng-on.