Montpellier

Chhiùng Wikipedia lòi
Montpellier Vûn-chông
Montpellier .

Montpellier he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Languedoc-Roussillon Thai-khî Hérault-sén sén-fi. Chúng mien-chit 56.88 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 264,538-ngìn (2011-ngièn thúng-kie). Montpellier he Fap-koet thi-pat thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1279-ngièn sṳ̀n-li̍p Montpellier Thai-ho̍k, he Fap-koet thi-sâm kú-ló ke Thai-ho̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montpellier siông-koân ke tóng-on.