Guadeloupe

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Guadeloupe .
Guadeloupe Vûn-chông.
Guadeloupe .
Guadeloupe .
Guadeloupe .

Kôa-tet-lò-phú (Guadeloupe), khiùn-tó vi-yî Séu Ôn-ke-lie̍t-sṳ̂ Khiùn-tó chûng-phu, tûng Kâ-le̍t-pí-hói sông. Mien-chit 1630 phìn-fông kûng-lî, fûn-chhut Sṳn Mâ-tên, Sṳn Pâ-thai-le̍t-mí chṳ̂-chhièn, mien-chit 1705 phìn-fông kûng-lî. Kôa-tet-lò-phú Sú-fú vì Basse-Terre. Kôa-tet-lò-phú he Fap-koet ke Hói-ngoi-sén. Lâu khì-thâ hói-ngoi sén yit-ngióng, Kôa-tet-lò-phú ya-he Fap-koet 26 ke Thai-khî chûng ke yit-yèn (chok-vì Fap-koet ke hói-ngoi Thai-khî) lâu Fap-làn-sî Khiung-fò-koet cháng-thí ke yit phu-fûn. Chok-vì Fap-koet ke yit phu-fûn, Kôa-tet-lò-phú ya-he Êu-mèn lâu Êu-ngièn-khî ke yit phu-fûn, ku-só, khì liù-thûng fo-pì he Êu-ngièn. Kôa-tet-lò-phú pûn fùi chṳ chhai só-yû ke Êu-ngièn chṳ́ -pì sông ke poi mien tái phu. Yèn-yì Sṳ̂n-kîn Kûng-yok sa mò hâm-koi Kôa-tet-lò-phú. Khiûn sú-sṳ̍p-ngièn lòi lî-yû ngia̍p sṳ́ Kôa-tet-lò-phú kîn-chi su-yit. Kôa-tet-lò-phú Thai-khî Hâ-hot yit-ke sén, chit Kôa-tet-lò-phú sén. Ngìn-khiéu yok 392,046 (2002-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Guadeloupe siông-koân ke tóng-on.