跳至內容

Yî-ho̍k-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Yî-ho̍k-yen.

Yî-ho̍k-yen he Kô-tén Kau-yuk thí-chṳ hâ ke yit-chak Ho̍k-yen, kho-chhàng ôn-phài chú-yeu he phì-yông lâu Yî-ho̍k siông-kôan chôn-mùn ngìn-chhòi lâu ngiên-kiu ngìn-yèn vi muk-tit. Yî-ho̍k-yen ke khô-hì lâu ngiên-kiu-só cho-tet fûn-vi Lìm-chhòng Yî-ho̍k lâu Kî-chhú yî-ho̍k. Lìm-chhòng Yî-ho̍k phu-fun pâu-koat Yî-ho̍k-hìChûng-yî-ho̍k-hìNgà-yî-ho̍k-hìYo̍k-yî-ho̍k-hìFu-lî-hìYî-kiám-hìVu̍t-lî Chhṳ-liàu-ho̍k-hìChṳt-nèn Chhṳ-liàu-ho̍k-hì khi̍p Fû-khip Chhṳ-liàu-ho̍k-hì tén, yî phì-yông Yî-sênYo̍k-sṳ̂Fu-sṳYî-kiám-sṳVu̍t-lî Chhṳ-liàu-sṳChṳt-nèn Chhṳ-liàu-sṳ lâu Fû-khip Chhṳ-liàu-sṳ tén chhṳ̍t-chiap lâu vì-fu ngìn-lui sâng-miang ôn-chhiòn yû-kôan chṳt-ngia̍p ke ngìn-chhòi.