跳至內容

Sâng-miang

Chhiùng Wikipedia lòi
Sâng-miang.
Sâng-miang.
Sâng-miang.

Sâng-miang (Life) fàm-chṳ́ yit-lui khí-yû vún-thin ke vu̍t-chṳt lâu nèn-liòng thoi-chhia hien-siong nèn fì-yin chhiuk-kit, nèn chin-hàng chhṳ-ngài fu̍k-chṳ (fàn-chhṳ̍t) ke pan khôi-piong vu̍t-chṳt hì-thúng, Kién-tân lòi-kóng, ya chhiu-he yû sâng-vu̍t kî-chṳ ke vu̍t-thí. Sâng-miang ke-thí thûng-sòng tû-yeu kîn-li̍t chhut-sâng, sṳ̀n-chhòng lâu sí-mòng. Sâng-vu̍t-ho̍k chet he yî ngièn-kiu sâng-miang vì chûng-sîm ke Khô-ho̍k.

Sâng-miang ke chui-séu tân-vi he sâng-vu̍t, sâng-vu̍t he yù yit-chak fe̍t tô-chak se-pâu chû-sṳ̀n, yû Sîn-chhṳ̀n Thoi-chhia, vì-chhṳ̀ hèn-thin-sin, cho-tet sṳ̀n-chhòng, fì-yin chhiuk-kit, cho-tet fàn-chhṳ̍t yî sṳt-yin ngoi-kie fàn-kin, ki-sa sán-sâng heu-thoi. Chhai Thi-khiù ke sâng-vu̍t-khiên nui cho-tet cháu-to hí-tô m̀-thùng ke sâng-vu̍t, chhai liá-têu sâng-vu̍t chûng (pâu-koat chhṳ̍t-vu̍t, thûng-vu̍t, chṳ̂n-khiûn, ngièn-sâng sâng-vu̍t, kú-khiûn khi̍p se-khiûn), tû-yû khiung-thùng ke thi̍t-chṳ̂n, tû-he yù yî Thàn lâu súi vì kî-chhú ke se-pâu kèu-sṳ̀n.