跳至內容

Thoi-chhia

Chhiùng Wikipedia lòi
Thoi-chhia.
Thoi-chhia.
Thoi-chhia.

Thoi-chhia (代謝, Metabolism) he vu̍t-thí vì-chhṳ̀ sâng-miang ke Fa-ho̍k fán-yin chúng-chhṳ̂n. Liá-têu fán-yin sṳ́-tet sâng-vu̍t-thí nèn-kèu sâng-chhòng lâu fàn-chhṳ̍t, pó-chhṳ̀ kì-têu ke kiet-kèu yî-khi̍p tui fàn-kin chok-chhut fán-yin. Thoi-chhia thûng-sòng pûn fûn-vì lióng-lui: Fûn-kié thoi-chhia cho-tet tui thai-ke Fûn-chṳ́ chin-hàng fûn-kié yî fe̍t-tet nèn-liòng (yì se-pâu fû-khi̍p); ha̍p-sṳ̀n thoi-chhia chet cho-tet li-yung nèn-liòng lòi ha̍p-sṳ̀n se-pâu chûng ke kok-ke chû-fûn, yì Thàn-pha̍k-chṳt lâu fu̍t-sôn tén. Thoi-chhia he sâng-vu̍t-thí put-thôn chin-hàng vu̍t-chṳt lâu nèn-liòng ke kâu-von ko-chhàng, yit-tàn vu̍t-chṳt lâu nèn-liòng kâu-von thìn-chṳ́, sâng-vu̍t-thí ke sâng-miang chhiu-fi kiet-suk.