New York Chṳn-khèn Kâu-yi-só

Chhiùng Wikipedia lòi
Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só.
Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só.

Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só (Yîn-ngî: New York Stock Exchange, Yîn-vùn suk-siá: NYSE, yû sṳ̀ kién-chhṳ̂n Néu-yok Chṳn-kâu-só) lâu Fàm-êu Kú-piàu Kâu-yi-só ha̍p-pin chhièn he sṳ-kie sông thi-ngi thai Chṳn-khèn Kâu-yi-só. Kì chên he chui-thai ke kâu-yi-só, chhṳ̍t-to 1996-ngièn kì ke kâu-yi liòng pûn Na̍p-sṳ̂-tha̍t-khiet chhêu-ko. 2005-ngièn 4-ngie̍t ma̍t, Néu-yok Chṳn-kâu-só Sû-kèu Chhiòn Thien-chṳ́ Chṳn-khèn Kâu-yi-só (Archipelago), sṳ̀n-vì yit-ke yîn-li-sin kî-kèu. Néu-yok Chṳn-kâu-só ke Chúng-phu vi-yî Mî-koet Néu-yok-chû Néu-yok-sṳ Pak-ló-fi thai-kiê 18-ho, chhai Fà-ngì-kiê ke chón-vân chhú nàm-chet. 2006-ngièn 6-ngie̍t 1-ngit, Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só siên-pu lâu Fàm-êu Kú-piàu Kâu-yi-só ha̍p-pin chû-sṳ̀n Néu-yok Chṳn-kâu-só - Fàm-êu Chṳn-kâu-só Kûng-sṳ̂ (NYSE Euronext). Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só só-yû thai-yok 2,800 kiên Kûng-sṳ̂ chhai chhṳ́ sông-sṳ, chhiòn-khiù sṳ-chhṳ̍t 15 van-yi Mî-ngièn. Chṳ 2004-ngièn 7-ngie̍t, Sâm-sṳ̍p kiên chhú-yî Tho-khiûn-sṳ̂ Kûng-ngia̍p Phìn-kiûn chṳ́-sú chûng ke Kûng-sṳ̂ chhù-liáu Yîn-thi̍t-ngì lâu Mì ngiôn chṳ̂-ngoi tû-chhai Néu-yok Chṳn-kâu-só sông-sṳ.