New York Kóng

Chhiùng Wikipedia lòi
Néu-yok-kóng.
Néu-yok-kóng.

Néu-yok-kóng (Yîn-vùn: New York Harbor) he yit-thiàu thi-lî chhṳ̀-lùi, he lìm-khiûn Mî-koet Néu-yok-sṳ ke Hâ-tet-sùn-hò hò-khiéu chû-piên só-yû hò-liù, hói-vân khi̍p chhèu-sip hò-khiéu ke chúng-chhṳ̂n. Pún-chhṳ̀ sòng pûn yung-chok péu-sṳ “Néu-yok khi̍p Sîn-chhe̍t-sî ke kóng-khiéu”. Kiên ha̍p-ngi ke fam-tshiû sông, pún-chhṳ̀ yû-sṳ̀ kiùn chṳ́ -thoi “sông Néu-yok-vân”. Néu-yok-kóng he Pet-mî-chû chui fàn-mông ke kóng-khiéu chṳ̂-yit, yi̍t vì sṳ-kie thiên-yèn chhṳ̂m-súi-kóng chṳ̂-yit. 1980-ngièn thûn-phôn-liòng tha̍t 1.6 yi thûn, tô-ngièn lòi tû-chhai 1 yi-thûn yî-sông, mî-ngièn phìn-kiûn yû 4000 tô seu-sòn phok chin-chhut. Yù chúng-thûn-sú lòi-khon, kâi kóng he chhiòn-mî thi-sâm-thai kóng, ya-he tûng-ngan thi-yit thai kóng.