Pet-mî-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Liá-piên "Pet-mî-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"北美洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Pet-mí-chû

Pet-mî-chû he chhai-yî sî-pan-khiù ke pet-phu. Tûng-lìm Thai-sî-yòng, sî-lìm Thai-phìn-yòng, pet-piên Pet-pên-yòng, nàm yî Pâ-nâ-mâ yun-hò vi kie lâu Nàm-mî-chû siong-fun. Pet-mî-chû hàn-yû pâu-koat Kâ-le̍t-pí-hói chûng chung-tô lie̍t-tó. Pet-mî-chû mien-chit lióng-chhiên si-pak-van phiàng-fông kûng-lî, he sṳ-kie thi-sâm thai chû. Ngìn-khiéu si-van ńg-chhiên-van.

Koet-kâ[編寫 | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]