Ngìn-lui-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngìn-lui-ho̍k-kâ.
Ngìn-lui-ho̍k-kâ.

Ngìn-lui-ho̍k (Yîn-ngî: Anthropology) he ngièn-kiu ngìn ke ho̍k-khô. Tông-thoi Ngìn-lui-ho̍k khí-yû Chhṳ-yèn Khô-ho̍k, Ngìn-vùn-ho̍k lâu Sa-fi Khô-ho̍k ke ngièn-thèu. Kì ke ngièn-kiu chú-thì yû lióng-ke mien-hiong: yit-ke he ngìn-lui ke sâng-vu̍t-sin lâu vùn-fa-sin, yit-ke he tûi-sok ngìn-lui kîm-ngit thi̍t-chṳt ke ngièn-thèu lâu yên-pien. Mìn-chhu̍k chì thùng-sṳ̀ chṳ́ chhṳ̂n Ngìn-lui-ho̍k ke chú-yeu ngièn-kiu fông-fap, yî-khi̍p yî-kí Ngìn-lui-ho̍k ngièn-kiu yì sû-siá ke vùn-pún. Chhiùng-sṳ Ngìn-lui-ho̍k ngièn-kiu ke Chôn-kâ chet chhṳ̂n-vì Ngìn-lui-ho̍k-kâ (Anthropologist).