跳至內容

Ngièn-chṳ́

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngièn-chṳ́.
Ngièn-chṳ́

Ngièn-chṳ́ (Atom) he yit-chúng Ngièn-su nèn pó-chhṳ̀ khì Fa-ho̍k sin-chṳt ke chui-séu tân-vi. Yit-ke chang Ngièn-chṳ́ pâu-hàm yû yit-ke tsì-me̍t ke Ngièn-chṳ́-fu̍t khi̍p ngiâ-kòn vì-tîn chhai Ngièn-chṳ́-fu̍t chû-vì tai fu thien ke thien-chṳ́. Ngièn-chṳ́ ke Yîn-vùn miàng (Atom) he chhiùng Hî-lia̍p-ngî ἄτομος (atomos, "put-khó chhiet-fûn ke") chón-fa yì lòi. Hó-chó yî-chhièn, Hî-lia̍p lâu Yin-thu ke Chet-ho̍k-kâ chhiu thì-chhut liáu Ngièn-chṳ́ ke put-khó chhiet-fûn ke khói-ngiam. 17 lâu 18 Sṳ-ki sṳ̀, Fa-ho̍k-kâ fat-hien liáu Vu̍t-lî-ho̍k ke kîn-kí: tui yî mêu-sia vu̍t-chṳt, put-nèn thûng-ko Fa-ho̍k sú-thon chiông khì ki-sa ke fûn-kié. 19 Sṳ-ki vân-khì lâu 20 Sṳ-ki chó-khì, vu̍t-lî-ho̍k-kâ fat-hien liáu Chhṳ-ngièn-chṳ́ Lia̍p-é yî-khi̍p Ngièn-chṳ́ ke nui-phu kiet-kèu, chṳn-mìn Ngièn-chṳ́ pin m̀-he put-nèn chin-yit-phu chhiet fûn. Liòng-chṳ́ Li̍t-ho̍k ngièn-lî nèn-kèu vì Ngièn-chṳ́ thì-kiûng hó ke mù-hîn.