Ngiùn-hòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngiùn-hòng tshòn-thúng song tsú-yeu tsok-vì tshùn-tshièn, tsia-tshièn tén-tén ke tshòi-vu̍t kî-nèn. Yit-pân ngin-vì chui tsó-khì ke ngiùn-hòng he Yi-thai-li 1580-ngièn tshôi Vî-nì-sṳ̂ sṳ̀n-li̍p ke Ngiùn-hòng. Heu-lòi Hò-làn tshôi Â-mê-sṳ̂-thi̍t-tân sat-li̍p Ngiùn-hòng. Sṳ̍p-pat sṳ-ki ma̍t-khì tsṳ sṳ̍p-kiú sṳ-ki tshû-khì, Ngiùn-hòng tet-tó phû-phiên fat-tsán.