Ngiap-lang

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Ngiap-lang" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"𥍉爧" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Ngiap-lang (𥍉爧) he thai-hi ke thien-hò piong chhut-lòi ke chhṳ-yèn hien-siong, thûng-sòng he phau-fûng-yí ke sṳ̀-heu khon to, ya voi chhai fó-sân pau-fap fe̍t-chá sâ-chhṳ̀n fûng-phau ke sṳ̀-heu chhut-hien. Thai-hi piong thien voi tông kô vûn, lo̍k to thi sông cho-tet chiông , sa̍k pien-sṳ̀n pô-lì, thiên-khûng ya voi ngie̍t to yû sám-kông.

Yit-pân hàng-lùi ke sṳ̀-heu voi siên khon to ngiap-lang, chai thâng to lùi-kûng.