Nu-kông Li̍t-siuk-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Nu-kông
Li̍t-siuk-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû
—  Chhṳ-chhṳ-chû  —
怒江傈僳族自治州
ꓠꓳ-ꓟꓵ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓚꓲꓸ ꓛꓬꓽ ꓗꓪꓼ ꓫꓵꓽ ꓝꓳꓴ

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Yùn-nàm (雲南)
Mien-chit
 - Só-yû 14,584 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 552,694 ngìn
Mióng-cham www.nujiang.gov.cn

Nu-kông Li̍t-siuk-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû (怒江傈僳族自治州) he Chûng-koet Yùn-nàm-sén ke yit-chiak chhṳ-chhṳ-chû. Mien-chit yû 14,584 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 55-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]