跳至內容

Pamukkale

Chhiùng Wikipedia lòi
Mièn-fâ-páu ke Vûn-chhièn.

Mièn-fâ-páu (棉花堡, Thú-ngí-khì-ngî: Pamukkale) he Thú-ngí-khì ke chho̍k-miàng lî-yû kín-tiám. Sṳ-kie sông chṳ́-yû séu-sú kí ke thi-fông yû siông-sṳ ke kín-kôn, khì-chûng pâu-koat Mî-koet Vòng-sa̍k Koet-kâ Kûng-yèn ke Mammoth Vûn-chhièn, Chûng-koet Si-chhôn Vòng-liùng. Mièn-fâ-páu lâu khì táng sông ke Hî-là-pô-li-sṳ̂ kú-sàng yî 1988-ngièn khiung-thùng pûn lie̍t-vì Sṳ-kie Vì-sán. Chhai pûn lie̍t-vì Sṳ-kie Vì-sán chṳ̂-chhièn, Mièn-fâ-páu chhai 20 Sṳ-ki ke heu-kí sṳ̍p-ngièn kiên sû yî pó-fu, chiú-tiam kien chhai kín-khî nui, vûn-chhièn ke súi pûn yung-lòi thiàm-mân chiú-tiam ke yù-yún-chhṳ̀, súi chhṳ̀ yîn yì kôn-khok. Chiú-tiam phài-chhut ke fi súi he sṳ́ pha̍k-set ke ngâm-sa̍k sông chhut-hien liáu hot pân. Chhai mièn-fâ páu sông hàn kien liáu kî-chhòng ke phau tho. Yû-hak têu chhôn chho̍k hài chhṳ̍t-chiap chhai ngâm-sa̍k sông hàng-chéu, chhai vûn chhièn lî sé tshàu hàn sṳ́-yung phì tshàu lâu sé thèu yi̍t, sṳm-chṳ khì Chhṳ-hàng-chhâ fe̍t khôi mô thok chhâ sông hâ po.

Chhai pûn lie̍t-vì sṳ-kie vì-sán ke sṳ̀-hèu, mièn-fâ páu chang-chhai sṳt-hi yî-chhièn ke mùi li̍t. Thú-ngí-khì chṳn-fú sùi-heu kâ-khiòng liáu pó-fu tshṳ̀ sṳ̂ yî fî-fu̍k mièn-fâ páu ke pún-lòi mien muk. Chiú-tiam khì heu pûn chhak chhù, mièn-fâ páu ke tho-lu fu̍k-koi sông liáu ngìn-kûng súi chhṳ̀, yû-hak sî-yeu chhak kiok chin-ngi̍p kâi kín tiám. Yû hot pân ke ngâm-sa̍k mò pûn súi koi mu̍t, yì he phau lu chhai yòng kông chûng yî khiù thùng kông yòng kông phau sai sṳ́ ngâm-sa̍k pien pha̍k, só-yî ke-têu súi chhṳ̀ he kôn ke.