跳至內容

Pau-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Pau-é

Pau-é he su̍k-yî Meu-khô Pau-su̍k ha ke yit-tsúng thung-vu̍t, kiên-thèu kô-thu thai-yok 0.9-mí, thí-tshòng yok yit--mí, tshûng-liông ńg-sṳ̍p tshiên-khiet. Pau-é yû tsṳ̂n-tô pân-tiám lâu kîm-vòng-set ke mô-phì.

Sâng-thai fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-phu thi-vet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi̍t-chṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̍t-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]