跳至內容

Pennsylvania Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Pîn-sip-fap-nì-â Thai-ho̍k.
Pîn-sip-fap-nì-â Thai-ho̍k.
Pîn-sip-fap-nì-â Thai-ho̍k.

Pîn-sip-fap-nì-â Thai-ho̍k (Yîn-ngî: University of Pennsylvania), vi-yî Mî-koet Pîn-sip-fap-nì-â-chû ke Fi-sàng, he yit-só chho̍k-miàng ke sṳ̂ li̍p ngièn-kiu hîn Thai-ho̍k, pat só sòng chhûn thèn mèn káu chṳ̂-yit. Ho̍k-káu chhóng-kien yî 1740-ngièn, he Mî-koet thi-si kú-ló ke Kô-tén kau-yuk kî-kèu, ya-he Mî-koet thi-yit só chhiùng sṳ Khô-ho̍k kî-su̍t fò Ngìn-vùn kau-yuk ke hien-thoi kô-tén ho̍k-káu. Mî-koet 《Thu̍k-li̍p siên-ngièn》 ke 9 vi chhiâm sṳ chá fò 《Mî-koet Hièn-fap》 ke 11 vi chhiâm sṳ chá fò kâi káu yû-kôan. Pún-khiet-mìn Fu-làn-khiet-lìm he ho̍k-káu ke chhóng-kien ngìn.

Pîn-sip-fap-nì-â Thai-ho̍k chhai ngi-su̍t, Ngìn-vùn, Sa-fi Khô-ho̍k, sông-ho̍k, kien-chuk lâu Kûng-chhàng kau-yuk sông chhú-yî liâng-siên thi-vi, khì-chûng yû vì tî-miàng ke ho̍k-khô he sông-ngia̍p ho̍k, Fap-ho̍k lâu Yî-ho̍k. Ho̍k-káu yúng-yû yok 4,500 miàng Kau-su, khiûn 10,000 miàng chhiòn ngit chṳ Thai-ho̍k sâng lâu 10,000 tô miàng ngièn-kiu sâng. 2006-ngièn ho̍k-káu fe̍t-tet ke khô-ngièn kîn fi tha̍t-to 6 chhiên 6 pak tô van Mî-ngièn, chhiùng sṳ ngièn-kiu ke ngìn-yèn pâu-koat yok 4,200 miàng kau chṳt kûng, 870 miàng Pok-sṳ heu, 3,800 miàng ngièn-kiu sâng lâu 5,400 tô miàng kî-su̍t ngìn-yèn. Thùng-sṳ̀, ho̍k-káu mî-ngièn ke kien sat thèu-ngi̍p tha̍t-to 4 yi Mî-ngièn yî-sông, chhai sòng chhûn thèn mèn káu chûng miàng lie̍t chhièn màu. Pîn-sip-fap-nì-â Thai-ho̍k hàn-he Mî-koet Thai-ho̍k lièn-ha̍p fi ke 14 só chhóng-sṳ́ káu chṳ̂-yit.