跳至內容

Pha̍k-se-pâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Pha̍k-se-pâu.

Pha̍k-se-pâu he hiet chûng yit-chúng chhung-yeu ke hiet-se-pâu. Chhù-liáu pha̍k-se-pâu ngoi, ngìn-thí hiet chûng hàn-yû fùng-hiet-khiù, hiet-séu-pán lâu hiet-chiông. Pha̍k-se-pâu chok-vì miên-yi̍t hi-thúng ke yit-phu-fun pông-chhu sṳ̂n-thí tí-khong chhòn-ngiam-phiang yî-khi̍p ngoi-lòi ke tûng-sî.