跳至內容

Rustenburg

Chhiùng Wikipedia lòi
Rustenburg.

Rustenburg he Nàm-fî sî-pet-phu ke sàng-chṳ́n, Sî-pet-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Mafikeng yok 282.42 kûng-lî. mien-chit 21.5 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 104,612-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 370-ngìn. 1851-ngièn kien-li̍p.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]