Sîm-khiû

Chhiùng Wikipedia lòi

Sîm-khiû (心舅, 心臼) me cho-tet ôn-to sîm-khiû-é (心舅仔, 心臼仔), he lai-é ke pû-ngiòng. Sîm-khiû ham ló-kûng ke â-pâ cho kâ-kôn, ham kì ke â-mê cho kâ-ngiòng.

Chhai Hak-kâ-ngî lî-tú, lai-é kiet-fûn pûn ham-cho „thó sîm-khiû“.