Sú-lî-sàng

Chhiùng Wikipedia lòi
Sú-lî-sàng

Sú-lî-sàng he chhai Okinawa-yen Naha-sṳ yit-chho sàng. Liá sàng yû Chûng-koet kien-chuk ke yáng-hióng. Chhiòn-phu khon-to fùng-fùng ke.

Sú-lî-sàng (首里城, Okinawa-ngîSui gusuku, Ngi̍t-ngîShurijō) he yit-chho Ryukyu Vòng-koet ke sàng chṳ̂-yit. Chhai 1945 ngièn Okinawa chan-chên tî-tú, chhiòn-phu ke sàng yîn-vi Thùng-mèn-koet chan-sṳ ke kûng-tá seû-thet. Chhai 1992 ngièn, sîn Sú-lî-sàng sû-chuk.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Shureimon

M̀-tî kí-sṳ̀ kì ke kien-li̍p, put-ko chhiùng Sanzan sṳ̀-thoi yí-kîn cho kiûng-thien.

Lâu Okinawa phe̍t-ke kiûng-thien, Sú-lî-sàng khó-nèn chhai Gusuku sṳ̀-thoi kien-chuk ke.

Okinawa thúng-yit yî-heu, Sho Hashi Vòng kien-li̍p Ryukyu Vòng-koet, kì khôi-sṳ́ sṳ́-yung Sú-lî-sàng cho kiûng-thien. Sú-lî pien-sṳ̀n Ryukyu ke sú-tû.

Chhiùng 15 sṳ-ki to 18 sṳ-ki, 450 ngièn Sú-lî-sàng pien-sṳ̀n Ryukyu vòng-koet ke sông-ngia̍p, vùn-fâ, kîn-chí, chṳn-chhṳ ke tûng-ông.

Sú-lî-sàng yû kí-pái pûn fó seû-thet.

Thi-ngi sṳ-kie chan-chên yî-chhièn, kiûng-thien pûn Ngi̍t-pún chṳn-fú miàng-chhṳ̂n yit-chak koet-pó. Chan-chên ke sṳ̀-chiet, Ngi̍t-pún sṳ́-yung Sú-lî-sàng pien-cho kì-teu ke kiûn-sṳ yeu-sai, kiet-kó sâm-ngit mò-thìn kì-teu pûn Mî-koet kiûn-kî kûng-kit. 1945 ngièn 5 ngie̍t 27 ngit kiûng-thien yí-kîn me̍t-mòng.

Chan-chên-heu, khiun Sú-lî-sàng ke thi-fông, to 1975 ngièn pien-cho Ryukyu Thai-ho̍k ke kien-chuk.

1958 ngièn, Shureimon sû-chuk.

1992 ngièn, chṳn-thien (正殿) sû-chuk.

2000 ngièn, pûn UNESCO miàng-chhṳ̂n yit-chak Sṳ-kie vì-sán.

Kiûng-thien ke phu-fun[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sonohyan utaki lâu Shikina en[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳt-miàng-yèn ke thìn-è, chhṳ̀-thòng, khiêu-è lau liuk-kok-leù-è
Fóng-cheu ke chûng
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Shuri Castle siông-koân ke tóng-on.

Shikina-en (識名園 ; Hak-ngî: Sṳt-miàng-yèn) he khiun Sú-lî-sàng ke yit-chhu thi̍t-phe̍t fâ-yèn, chhai 1799 ngièn cho-vàn.

Theù-pái, vòng hi pai-fóng Sonohyan utaki oi khiù phìn-ôn.

Sonohyan utaki ke mien-chhièn yû yit-chak sa̍k-theù ke sàng-mùn. Liá sàng-mùn chhai 1519 lòi kien-chuk, kîm-ha he yit-chak Ngi̍t-pún ke koet-pó.

Theù-pái chhai Shikina fâ-yèn m̀-tân-chhiang kiûn-chṳ́ cho-tet lòi hîm-sóng, ya chiap-thai Chûng-koet thai-sṳ́ .

Shikina tông-chhiong Ngi̍t-pún hien-thoi ke fâ-yèn, than-he tî-tú me-yû yit-kiên fùng-set Ryukyu chhòn-thúng kien-chuk.

chhṳ̀-thòng lâu yit-chak khiêu chhai se-chak ke tó chṳ̂n-he Chûng-koet ke hìn-siong.

Shikina he "Ryukyu vòng-koet ke Kien-chuk lâu Sàng" tî-tú ke miàng-tân.

万国津梁の鐘 (Van-koet Chîn-liông ke Chûng)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Van-koet Chîn-liông ke Chûng (Ngi̍t-ngî: Bankoku shinryō no kane) he yit-chak chûng chhai 1458 ngièn chu-chho.

Theù-pái kì chhai chṳn-thien tî-poi lòi koa. Kîm-ha yit-chak fóng-cheu koa ke. Chṳ̂n-sṳ̍t ke chûng chhai Okinawa-yen Pok-vu̍t-kón lòi pó-fu.

Kankaimon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kankaimon (歓会門, Hak-ngî: Fôn-fi-mùn) he yit-kiên chṳn-mùn (正門) chhai 1477-1500 chhóng-li̍p.