Sṳ̀n-chheu-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
檔案:Assemblies of God Logo.png
Sṳ̀n-chheu-fi

Sṳ̀n-chheu-fi (Assemblies of God)he 1901-ngièn Mî-koet ńg-sùn-tsiet fu̍k-hîn yun-thung heu tshut-hien ke kau-fi tsû-tsṳt. Sâm-pak tô-vi tshòn-tho ngìn lâu sin-thù tshai 1914-ngièn Mî-koet Â-khén-set-chiu Ngie̍t-tshièn-sàng seu-khôi thai-fi sṳ̀n-li̍p.

Sin-thiàu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]