1901-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1870 ngièn-thoi 1880 ngièn-thoi
1890 ngièn-thoi 1900 ngièn-thoi 1910 ngièn-thoi
1920 ngièn-thoi 1930 ngièn-thoi
Ngièn: 1896-ngièn 1897-ngièn 1898-ngièn 1899-ngièn
1900-ngièn 1901-ngièn 1902-ngièn
1903-ngièn 1904-ngièn 1905-ngièn 1906-ngièn
Ngièn-ho:

1901-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngi.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]