跳至內容

Sṳ̍p-thiàu Kie-min

Chhiùng Wikipedia lòi
Yit-puk 1768-ngièn chṳ-chok ke Yù-thai-kau Sṳ̍p-thiàu Kie-min sû-kién.

Sṳ̍p-thiàu Kie-min he Sṳn-kîn ki-chai ke Song-ti Yâ-fò-fà chia-khiéu Yî-set-lie̍t ke siên-tî lâu chung-phu chhu̍k liâng-siu Mô-sî hiong Yî-set-lie̍t mìn-chhu̍k pân-pu ke Sṳ̍p-thiàu kûi-thin. Kîn-kí Sṳn-kîn ki-chai liá-he Song-ti chhîn-chhṳ yung chṳ́-thèu siá-chhai sa̍k-pán song, yèn-heu pûn-ngìn piong-hâ Yok-khui nui. Sṳ̍p-thiàu Kie-min tui Yî-set-lie̍t-ngìn ke sên-fa̍t yû kóng-fat ke yáng-hióng, than-he Yâ-sû ya chên-sûn djwkevqbeoq93crkq

Nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • Thi-yit kie: Song-ti Yâ-fò-fà yî-ngoi, cho-m̀-tet kin-pai phe̍t-ke sṳ̀n-mìn. (3-chiet)
  • Thi-ngi kie: Cho-m̀-tet vi chhṳ-kâ tiâu-khiet ngiéu-siong. (4-6 chiet)
  • Thi-sâm kie: Cho-m̀-tet lám-sám yung Song-chú —— ngì Song-ti ke miàng. (7-chiet)
  • Thi-si kie: Oi chûn-sú ôn-sit-ngit cho sṳn-ngit. (8-11 chiet)
  • Thi-ńg kie: Oi hau-kun yà-ôi. (12-chiet)
  • Thi-liuk kie: Cho-m̀-tet chhṳ̀ ngìn. (13-chiet)
  • Thi-chhit kie: Cho-m̀-tet fam kiên-yìm. (14-chiet)
  • Thi-pat kie: Cho-m̀-tet thêu-nâ. (15-chiet)
  • Thi-kiú kie: Cho-m̀-tet cho ká kien-chṳn hoi-ngìn. (16-chiet)
  • Thi-sṳ̍p kie: Cho-m̀-tet thâm phe̍t-ngìn ke vuk; ya cho-m̀-tet thâm phe̍t-ngìn ke pû-ngiòng, nù-phu̍k, nù-pî, ngiù, lì, ya-he khì-thâ ke tûng-sî. (17-chiet)

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]