跳至內容

Ôn-sit-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi

Ôn-sit-ngit (Hî-pak-lói-vùn:שַׁבָּת) he Yù-thai-kau mî-tsû yit-ngit hiû-sit ngit, siong-tsṳ̂n Tshóng-sṳ-ki liuk-ngit tshóng-tsho heu ke thi-tshit ngit. Ôn-sit-ngit ke ngièn yi-ngi he "Ôn-sit tsṳ̂ ngit". Kûan-yî yù-lòi yû tsṳ̂n-tô ke kóng-fap, ngièn-pún pin mò tân-sùn he Yî-set-lie̍t mìn-tshu̍k ke tsiet-ngit, yì-yèn he yung liá-yit ngit-tsṳ́ kin-pai tsho-vu̍t tsú. Tshòn-thúng ke Ôn-sit-ngit sṳ̀-thon he tshiùng lî-pai-ńg ngit-lo̍k tsṳ lî-pai-liuk ngit-lo̍k vì-tsṳ́. Heu-lòi su-tó kú-thoi Lò-mâ ti-kuet ke yáng-hióng, Kî-tuk-kau tsiông Ôn-sit-ngit kiên-kói to lî-pai-ngit. Kîm-ngit lî-pai-ngit pûn thai-tô-su Kî-tuk-kau tsok-vì Ôn-sit-ngit, pin mò yîn-vi fap-li̍t só kûi-thin ke, yì-yèn he yîn-vi vi-liáu ki-ngiam Yâ-sû tshai lî-pai-ngit fu̍k-fa̍t, só-yî tshai lî-pai-ngit tso lî-pai. Yù-thai-ngìn lâu mêu-mêu Kî-tuk kau-phai tsú-tsông tshai Ôn-sit-ngit tsok tshùng-pai fa̍t-thung.