Sṳ-mû

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Sṳ-mû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"字母" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Sṳ-mûHon-sṳ: 字母) he phîn-yîm vùn-sṳ fe̍t-he chu-yîm fù-ho tî-poi chhin-se ke sû-siá tân-vi. Kì yung thu̍k-li̍p ke chṳ́-yîm(子音) lâu mû-yîm(母音) kiêu-chhṳ̀. Yá-ha sṳ-kie song-poi pûn chhin-tô-ngìn yung ke sṳ-mû he Lâ-tên sṳ-mû.

Sṳ-mû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]