Lâ-tên sṳ-mû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sṳ́-yung Lâ-tên sṳ-mû thi-khî.

Lâ-tên sṳ-mû ya tshiu-he Lò-mâ sṳ-mû, he Sî-Êu ngî-ngièn (pâu-hàm Yîn-ngî) só tshái-yung ke sṳ-mû ne-thúng, he sṳ-kie song chui thûng-hàng ke sṳ-mû, yù tsó-khì ke Êu-chû tshṳ̍t-mìn tsú-ngi lâu Sî-fông vùn-fa ke yáng-hióng, yî-tshièn sṳ́-yung khì-thâ vùn-sṳ ke mìn-tshu̍k (pâu-hàm Ye̍t-nàm-ngî lâu Thú-ngí-khì-ngî) ya kói-von Lâ-tên sṳ-mû. Tsṳ̂n-tô tsṳ̂-tshièn mò tshṳ-kí vùn-sṳ ke ngî-ngièn (Mâ-lòi-ngî, Yin-nì-ngî lâu tô-tô ngièn-tshu-mìn ngî-ngièn) ya sṳ́-yung Lâ-tên sṳ-mû lòi ki-liu̍k tshṳ-kí ke ngî-ngièn. Lâ-tên sṳ-mû tsú-yeu yû yî-ha ngi-sṳ̍p-liuk ke sṳ-mû:

Thai-siá sṳ-mû
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Séu-siá sṳ-mû
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z