Samba

Chhiùng Wikipedia lòi

Samba he Pâ-sî ke chhòn-thúng yîm-ngo̍k lâu thiau-vú. Samba pún-lòi he Sî-Fî ngìn ke fûng-hi. Theù-pái Sî-Fî ngìn, thi̍t-phe̍t tui Congo lâu Angola ke, lòi-to Pâ-sî cho nù-chhòi. Yèn-heu, kì-teu-ngìn kie-seu samba tî Nàm-Mî-chû.