San Francisco Vân

Chhiùng Wikipedia lòi
Khiu-kîm-sân Vân ke Kîm-mûn Koet-kâ Yù-lo̍k-khî.
Khiu-kîm-sân Vân.

Khiu-kîm-sân Vân (舊金山灣, Yîn-ngî: San Francisco Bay) he Mî-koet Kâ-li-fuk-nì-â-chû chûng-phu ke yit-ke hò-khiéu-vân, vi-yî Sacramento-hò ha-yù chhut hói-khiéu. Hói-vân nui yû si-ke chú-yeu tó-yí, thiên-sṳ́-tó he yhit-ke chû-li̍p kûng-yèn, Alameda he yit-ke sàng-sṳ; kîm-ngiùn-tó ngièn-pún he kiûn-sṳ kî-thi. Khiu-kîm-sân Vân-khî thì-kiûng tô-chúng hiû-hàn ngu-lo̍k hong-mu̍k, pâu-koat fàm-sòn, fûng-fàm, chhùi-tiau, yù-yún tén-tén.