Swadesh fu̍t-sîm-chhṳ̀ lie̍t-péu

Chhiùng Wikipedia lòi

Swadesh fu̍t-sîm-chhṳ̀ lie̍t-péu he Mî-koet ngî-ngièn-ho̍k-kâ Morris Swadesh thûng-ko thúng-kie ngièn-kiu chhut-lòi ke, mî yit-chúng ngî-ngièn tû yû ke fu̍t-sîm-chhṳ̀ lie̍t-péu. Liá-ke lie̍t-péu tî-tú yû 207 ke fu̍t-sîm-chhṳ̀.

Hak-kâ-ngî ke Swadesh lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

1 chṳ 50[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

phiêu-ho Yîn-ngî Hak-kâ-ngî
Pha̍k-fa-sṳ Hon-sṳ
1 I ngài 𠊎
2 you (singular) ngì 爾, 汝
3 he
4 we ngài-tén 𠊎等
5 you (plural) ngì-tén 爾等, 汝等
6 they kì-tén 佢等
7 this liá 這, 邇
8 that kâi 該, 遐
9 here liá-têu 這兜
10 there kâi-têu 該兜
11 who má-ngìn, hò-ngìn, má-sà 麼人, 何人, 麼儕
12 what má-ke, nâ-têu-ngìn 麼个 (sing.), 哪兜人 (pl.)
13 where nâ, nâ-têu 哪 (sing.), 哪兜 (pl.)
14 when nâ-sṳ̀ 哪時
15 how ngióng-pân 仰般
16 not m̀-he 毋係, 唔係
17 all só-yû 所有
18 many
19 some
20 few séu
21 other khì-thâ 其他
22 one yit
23 two ngi
24 three sâm
25 four si
26 five ńg
27 big thai
28 long chhòng
29 wide khôn
30 thick heu
31 heavy chûng
32 small séu
33 short tón
34 narrow chak
35 thin pho̍k, chheu 薄, 瘦
36 woman se-moi-ngìn, moi-é-ngìn, ńg, fu-ńg 細妹人, 妹仔人, 女, 婦女
37 man (adult male) se-lai-ngìn, nàm-é-ngìn, nàm, nàm-chṳ́ 細倈人, 男仔人, 男, 男子
38 man (human being) ngìn, ngìn-lui 人, 人類
39 child se-ngìn-é, hài-thùng, yì-thùng 細人仔, 孩童, 兒童
40 wife bû-ngiòng, thai-thai 餔娘, 太太
41 husband chhông-fû, ló-kûng 丈夫, 老公
42 mother â-mê 阿姆
43 father â-pâ 郎爸
44 animal thung-vu̍t 動物
45 fish ǹg-é 魚仔
46 bird tiâu-é 鳥仔
47 dog kiéu-é 狗仔
48 louse set
49 snake
50 worm chhùng-é, khûn-chhùng 蟲仔, 昆蟲

51 chṳ 100[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

phiêu-ho Yîn-ngî Hak-kâ-ngî
Pha̍k-fa-sṳ Hon-sṳ
51 tree su
52 forest sêm-lìm 森林
53 stick su-â 樹椏
54 fruit kó-chṳ́ 果子
55 seed chúng
56 leaf ya̍p-é 葉仔
57 root kîn
58 bark su-phì 樹皮
59 flower
60 grass chhó
61 rope sok, sok-é 索, 索仔
62 skin phì-fû 皮膚
63 meat ngiuk
64 blood hiet
65 bone kut-thèu 骨頭
66 fat (n.) chṳ́-fòng 脂肪
67 egg lón
68 horn kok
69 tail
70 feather yí-mô 羽毛
71 hair thèu-nà-mô 頭那毛
72 head thèu
73 ear ngí
74 eye muk-chû 目珠
75 nose phi
76 mouth choi
77 tooth ngà, ngà-chhṳ́ 牙, 牙齒
78 tongue sa̍t-mà 舌嫲
79 fingernail chṳ́-kap 指甲
80 foot kiok
81 leg kiok-pí 腳髀
82 knee chhit-thèu, kiok-chhit-thèu 膝頭, 腳膝頭
83 hand
84 wing yi̍t, yi̍t-kap 翼, 翼胛
85 belly puk
86 guts chhòng
87 neck kiáng-kîn 頸根
88 back poi-nông 背囊
89 breast nen-kû 乳菇
90 heart sîm-chhong 心臟
91 liver kôn-chhong 肝臟
92 drink lîm
93 eat sṳ̍t
94 bite ngâu
95 suck tsiôn
96 spit thu, thùn
97 vomit éu
98 blow chhôi, pùn 吹, 歕
99 breathe fû-khi̍p, théu-hì 呼吸, 敨氣
100 laugh seu

101 chṳ 150[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

phiêu-ho Yîn-ngî Hak-kâ-ngî
Pha̍k-fa-sṳ Hon-sṳ
101 see khon
102 hear thâng
103 know hiáu-tet 曉得
104 think sióng
105 smell phi
106 fear kiâng
107 sleep soi-muk 睡目
108 live diêu
109 die sí, ko-sṳ̂n 死, 過身
110 kill chṳ̀, sat 㓾, 殺
111 fight tá, tá-ngìn 打, 打人
112 hunt chhìm
113 hit tá, kho̍k 打, 搉
114 cut kāng, siók 砍, 削
115 split fûn
116 stab chhiuk
117 scratch yet
118 dig yet
119 swim tsiù-súi 泅水
120 fly (v.)
121 walk hàng
122 come lòi
123 lie
124 sit chhô
125 stand
126 turn chhón, kói-pien 轉, 改變
127 fall lau, tiet 落, 跌
128 give pûn
129 hold kià
130 squeeze
131 rub
132 wash
133 wipe chu̍k
134 pull khiên, thô, pâng 牽, 拖, 挷
135 push thûi, pói 推, 掊
136 throw tshit
137 tie kún, tak 綑, 䌈
138 sew liòn
139 count kie-son 計算
140 say kóng
141 sing chhong
142 play yù-liau 遊尞
143 float phò
144 flow làu
145 freeze tung-kiet 凍結
146 swell chúng
147 sun ngit-thèu, thai-yòng 日頭, 太陽
148 moon ngie̍t
149 star sên-é 星仔
150 water súi

151 chṳ 207[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

phiêu-ho Yîn-ngî Hak-kâ-ngî
Pha̍k-fa-sṳ Hon-sṳ
151 rain
152 river
153 lake
154 sea hói
155 salt yàm
156 stone sa̍k
157 sand
158 dust chhṳ̀n-fôi 塵灰
159 earth thú-thi, thi-khiù 土地, 地球
160 cloud yùn
161 fog
162 sky thiên
163 wind fûng
164 snow siet
165 ice pên
166 smoke yên 煙, 菸
167 fire
168 ashes fôi
169 burn sêu
170 road lu
171 mountain sân
172 red fùng
173 green liu̍k
174 yellow vòng
175 white pha̍k
176 black
177 night am-pû 暗晡
178 day ngit-sṳ̀-thèu, ngit 日時頭, 日
179 year ngièn
180 warm ngie̍t
181 cold lâng
182 full muāng 滿
183 new sîn
184 old khiu
185 good
186 bad fái
187 rotten mièn-tet 綿忒
188 dirty là-sap 垃圾
189 straight chhṳ̍t
190 round yèn
191 sharp chiâm
193 smooth va̍t
194 wet chhèu-ship 潮溼
195 dry kôn-châu 乾燥
196 correct chho̍k
197 near chiap-khiûn 接近
198 far yén
199 right yu
200 left chó
201 at chhai
202 in tî-tú, tú 裏肚, 肚
203 with lâu, thùng 撈, 同
204 and lâu, thùng 撈, 同
205 if na-he, yì-kó 若係, 如果
206 because yîn-vì 因為
207 name miàng, miàng-é 名字, 名仔

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]