Tâi-thi Tet-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tâi-thi Tet-ngî.

Tâi-thi Tet-ngî (Plattdeutsch, Plattdüütsch), yu chhṳ̂n Tâi-thi-sat-khiet-sùn-ngî , kú sat khiet sùn ngî , he Tâi-thi Ngit-ngí-màn ngî ke yit-chúng khî-vet sin ngî-ngièn, chú-yeu sṳ́-yung chá chhai Tet-koet pet-phu, Tan-ma̍k nàm-phu lâu Hò-làn tûng-phu, nang-ngoi yi̍t yû sṳ́-yung chá chhai Pô-làn yèn-hói thi-khî, yî-khi̍p yì Kâ-nâ-thai tén thi ke yì-mìn sa-khiùn. Kîn-kí khì ngî-ngièn ho̍k thi̍t-chṳ̂n ke m̀-thùng, khó fûn vi Sî Tâi-thi Tet-ngî lâu Tûng Tâi-thi Tet-ngî. Yù 1999-ngièn hí, Tet-koet kîn-kí European Charter for Regional or Minority Languages, ngin khó tâi thi Tet-ngî vì khî-vet sin ngî-ngièn. Tâi thi Tet-ngî pin vi phiêu-chún-fa, than chhai Tet-koet, pet Tâi-thi-sat-khiet-sùn-ngî yû chhai Thien-sṳ thòi lâu thien-thòi kóng-pô chûng sṳ́-yung.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tâi-thi Tet-ngî Wikipedia