Tarragona

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tarragona.
Tarragona Khia̍k-chhòng
Tarragona Khì-chì
Tarragona Vûn-chông

Thap-là-kô-na̍p vi-yî Sî-pân-ngà Kâ-thai-lò-nì-â Chhṳ-chhṳ-khî tûng-nàm-phu thi-chûng-hói yèn-ngan, Thap-là-kô-na̍p-sén ke sú-fú, mien-chit 64.6 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 260,152-ngìn (2005-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]