Thì-mô-thai

Chhiùng Wikipedia lòi
檔案:تيمو.jpg
Thì-mô-thai

Thì-mô-thai sên-chóng yî Lu-sṳ̂-tet, fu-chhîn he Hî-lia̍p-ngìn, mû-chhîn vi Yù-thai-ngìn. Kí chhṳ-yu su chú-mû khi̍p mû-chhîn yáng-hióng, su̍k-si̍p Khiu-yok Sṳn-kîn. Thì-mô-thai sṳ̍p-fûn chóng-chin, vì-ngìn khó-kho, Pó-lò phien tai kí chhâm-kâ thi-ngi chhṳ pu-tho lî-chhàng ke kûng-chok. Heu-lòi Thì-mô-thai lâu Pó-lò to-chhu siên-kau, sṳ̀n-vì chhîn-me̍t ke thùng-kûng.

Tông Pó-lò chhiùng Lò-mâ kâm-ngiu̍k théu-piong, chhûng-fán Séu-â-se-â, Mâ-khì-tun sṳ̀, chên fûn-fu Thì-mô-thai liù-hâ chhai Yî-fut-só fu-chit sién-pha̍t Kau-fi liâng-siu khi̍p mu̍k-yông sin-thù ke kûng-chok. Thì-mô-thai sâng-sin ngio̍k, chhiâ khien-không mò-kâ, mien-tui Yi-tôn ke ngùi-kî. Pó-lò pai-fóng Yî-fut-só chṳ̂-chhièn, siên siá Thì-mô-thai-chhièn-sû pûn ngièn-khiâng ke Thì-mô-thai, tui kí kú-li.