Thì-mô-thai-chhièn-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Thì-mô-thai sên-chóng chhai-yî Lu-sṳ̂-tet, fu-chhîn he Hî-lia̍p-ngìn, mû-chhîn vi Yù-thai-ngìn. Kí chhṳ-yu chhṳ̂m-su chú-mû khi̍p mû-chhîn ke yáng-hióng, su̍k ho̍k-si̍p Khiu-yok Sṳn-kîn. Kísṳ̍p-fûn chóng-chin, vi-ngìn khó-kho, Pó-lò phien tai Thì-mô-thai chhâm-kâ thi-ngi-chhṳ pu-tho lî-chhàng ke kûng-chok. Heu-lòi Thì-mô-thai lâu Pó-lò to-chhu siên-kau, sṳ̀n-vì chhîn-me̍t ke thùng-kûng.

Tông-sṳ̀ Pó-lò chhiùng Lò-mâ kâm-ngiu̍k théu-piong, chhûng-fán Séu-â-se-â-sén, Mâ-khì-tun, chên-sûn fûn-fu Thì-mô-thai chhùn-liù chhai Yî-fut-só fu-chit sién-pha̍t kau-fi liâng-siu khi̍p mu̍k-yông sin-thù ke kûng-chok.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]