跳至內容

Thì-mô-thai-chhièn-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Thì-mô-thai sên-chóng chhai-yî Lu-sṳ̂-tet, fu-chhîn he Hî-lia̍p-ngìn, mû-chhîn vi Yù-thai-ngìn. Kí chhṳ-yu chhṳ̂m-su chú-mû khi̍p mû-chhîn ke yáng-hióng, su̍k ho̍k-si̍p Khiu-yok Sṳn-kîn. Kísṳ̍p-fûn chóng-chin, vi-ngìn khó-kho, Pó-lò phien tai Thì-mô-thai chhâm-kâ thi-ngi-chhṳ pu-tho lî-chhàng ke kûng-chok. Heu-lòi Thì-mô-thai lâu Pó-lò to-chhu siên-kau, sṳ̀n-vì chhîn-me̍t ke thùng-kûng.

Tông-sṳ̀ Pó-lò chhiùng Lò-mâ kâm-ngiu̍k théu-piong, chhûng-fán Séu-â-se-â-sén, Mâ-khì-tun, chên-sûn fûn-fu Thì-mô-thai chhùn-liù chhai Yî-fut-só fu-chit sién-pha̍t kau-fi liâng-siu khi̍p mu̍k-yông sin-thù ke kûng-chok.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]