Lu-kâ-fuk-yîm

Chhiùng Wikipedia lòi

Lu-kâ-fuk-yîm he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke si pún Fuk-yîm-sû chṳ̂-yit, siông-chhòn he Hî-lia̍p yî-sên Lu-kâ só-chok. Liá-pún he si phu fuk-yîm chûng tui Yâ-sû ke yit-sên、thi̍t-phe̍t he hí-chhû chhièn khi̍p hài-thùng sên-fa̍t mèu-siá chui-tô. Sṳ́-thù-hàng-chhon ya-he Lu-kâ ke chok-phín.

Lu-kâ he Pó-lò ke chûi-sùi chá, só-yî yit-pân ngin-vì kì fuk-yîm chûng ke nui-yùng tô-su ngièn chhṳ Pó-lò héu-sut. Ho̍k-chá tui pún-sû ke siá-chok ngit-khì, yû chên-lun.

Sû-chûng vì-thu̍k thì-tó ke thu̍k-chá he yû miàng-mong ke Thì-â-fî-lò. Chok-chá vông-vông phit-miên chhái-yung ngoi-pâng-ngìn kha-nàn lî-kié ke Yù-thai su̍t-ngî, chhiong-he “Lâ-pí” khi̍p “Fò-san-nâ” tén-tén, khó-kien ngoi-pâng-ngìn he pún-sû ke chú-yeu siá-chok tui-siong.

Chú-thì thi̍t-set[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pún-sû mèu-siá Yâ-sû chṳ-san, vàn-chhiòn, mân-yû ên-chhṳ̀, yùng-yeu ke ngìn-sin; khiòng-thiau Kì he vàn-mî ke Ngìn-chṳ́, he phû-sṳ ke kiu-chú, vi sṳ-ngìn tai-lòi phìn-ôn, sṳ́ yùng-yeu kûi-pûn Song-ti (2-chông:8-14 chiet).

Pún-sû thai-mióng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. Si-ngièn.
  2. Sṳ̂-sé Yok-hon lâu Yâ-sû ke chhut-sên khi̍p thùng-ngièn.
  3. Yâ-sû tui sṳ́-min.
  4. Chhai Kâ-li-li ke chhòn-tho kûng-chok.
  5. Vông Yâ-lu-sat-lâng ke lî-chhàng.
  6. Yâ-lu-sat-lâng ke kûng-chok.
  7. Su-nan lâu fu̍k-fa̍t.

Chhâm-cheu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]