跳至內容

Khí-sṳ-liu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Khí-sṳ-liu̍k he Sîn-yok Sṳn-kîn ke chui-heu yit-chông, kîn-kí chhòn-sot, he Yâ-sû ke mùn-thù Yok-hon só siá. Chú-yeu he chṳ̂m-tui vi-lòi ke yi-kín, pâu-koat tui Sṳ-kie ma̍t-ngit ke yi-ngièn: chiap thai châi-nan, sṳ-kie chêu-hiong fí-me̍t fat-chán ke ma̍t-ngit kông-kín, pin chûng-sṳ̍t mèu-siá chui-heu ke sṳ́m-phan, ki he Chhòn-kau-sṳ siên-kau ke chhung-yeu yî-kí, khì-chûng hí-tô sṳ̀n-fa khi̍p pí-yi, sṳ̀n-vì Kî-tuk-kau sṳ-kie Ngi-su̍t ke chhièn-ngièn.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]