Khí-sṳ-liu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn
Saint John on Patmos.jpg

Khí-sṳ-liu̍k he Sîn-yok Sṳn-kîn ke chui-heu yit-chông, kîn-kí chhòn-sot, he Yâ-sû ke mùn-thù Yok-hon só siá. Chú-yeu he chṳ̂m-tui vi-lòi ke yi-kín, pâu-koat tui Sṳ-kie ma̍t-ngit ke yi-ngièn: chiap thai châi-nan, sṳ-kie chêu-hiong fí-me̍t fat-chán ke ma̍t-ngit kông-kín, pin chûng-sṳ̍t mèu-siá chui-heu ke sṳ́m-phan, ki he Chhòn-kau-sṳ siên-kau ke chhung-yeu yî-kí, khì-chûng hí-tô sṳ̀n-fa khi̍p pí-yi, sṳ̀n-vì Kî-tuk-kau sṳ-kie Ngi-su̍t ke chhièn-ngièn.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]