Yî-fut-só-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Pó-lò thi-ngi-chhṳ lî-hàng pu-tho ke kûi-thù chûng chên lu-kîn Yî-fut-só, pin lâu ke-thi fi-thòng ke Yù-thai-ngìn phien-lun. Thi-sâm-chhṳ lî-hàng pu-tho chet chhai Yî-fut-só kî-chhu sâm-ngièn chṳ̂-kiú, chiong fuk-yîm chhòn-phien Â-se-â-sén.Yî-fut-só kau-fi chú-yeu he yù ngoi-pâng-thù chû-sṳ̀n. Tông Pó-lò kiet-suk thi-sâm-chhṳ lî-hàng pu-tho vông Yâ-lu-sat-lâng hi sṳ̀, thù-chûng chên yêu-chhiáng Yî-fut-só kau-fi ke chóng-ló to lìn-khiûn ke Mí-li-tû siông-chhi, thâng kí lìm-phe̍t chhièn ke yit-fân kóng-fa. Tông-sṳ̀ kí khien sin-thù kiún-sṳ́m mu̍k-yông khiùn-yòng, yîn-vi yî-heu pit-yû hiûng-phau ke sài-lòng chin-ngi̍p kau-fi.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]