Yî-fut-só-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Pó-lò thi-ngi-chhṳ lî-hàng pu-tho ke kûi-thù chûng chên lu-kîn Yî-fut-só, pin lâu ke-thi fi-thòng ke Yù-thai-ngìn phien-lun. Thi-sâm-chhṳ lî-hàng pu-tho chet chhai Yî-fut-só kî-chhu sâm-ngièn chṳ̂-kiú, chiong fuk-yîm chhòn-phien Â-se-â-sén.Yî-fut-só kau-fi chú-yeu he yù ngoi-pâng-thù chû-sṳ̀n. Tông Pó-lò kiet-suk thi-sâm-chhṳ lî-hàng pu-tho vông Yâ-lu-sat-lâng hi sṳ̀, thù-chûng chên yêu-chhiáng Yî-fut-só kau-fi ke chóng-ló to lìn-khiûn ke Mí-li-tû siông-chhi, thâng kí lìm-phe̍t chhièn ke yit-fân kóng-fa. Tông-sṳ̀ kí khien sin-thù kiún-sṳ́m mu̍k-yông khiùn-yòng, yîn-vi yî-heu pit-yû hiûng-phau ke sài-lòng chin-ngi̍p kau-fi.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]