Yok-hon-yit-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Yok-hon-yit-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi ngi-sṳ̍p-sâm sû-kién, su̍k-yî phû-thûng sû-sin chûng chui-tshièn siá-vàn ke thi-si kién.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]