Thì-tô-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Thì-tô-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng Pó-lò sû-sin ke khì-chûng yit-kién. Thì-tô su̍k-yî fî Yù-thai-ngìn chûng kûi-sin Kî-tuk chui chó-khì ke yit-phî. Tîn-vi kì hàn-mò su-tó kot-lî, chên-sûn tì Yâ-lu-sat-lâng-sàng pûn Pó-lò ngiâ-lòi khong-ngi. Pó-lò chṳ̂-heu pûn tai-liâng sin Yâ-sû, Thì-tô chên kiên-sùi kì fu Yâ-lu-sat-lâng fi-ngi. Tì Pó-lò thi-sâm-chhṳ lî-hàng pu-tho chûng, Thì-tô pûn-ngìn vî-phai chṳ Kô-lìm-tô kau-fi phan-lî, heu-lòi pûn phai-vông Khiet-lî-thi̍t, thoi-péu sṳ́-thù kam-tuk kau-fi. Pó-lò tì pún sû-sin chûng kú-li kì thûng-vông Nì-kô-phô-lî, Mâ-thai siông-fi. Mâ-thai khó-nèn he Thì-tô ke ku-hiông; liá-he Sṳn-kîn yû-kôan Thì-tô chui-heu yit-chhṳ ke ki-chai. Pún-sû lâ Thì-mô-thai-chhièn-sû tì siông-thùng sṳ̀-kiên siá-hâ, siá-chok sṳ̀-kiên he kûng-ngièn liuk-sṳ̍p-sâm-ngièn chṳ liuk-sṳ̍p-ńg-ngièn chṳ̂-kiên. Siá-chok thi-tiám khó-nèn ya-he tì Mâ-khì-tun, thung-kî chṳ-yi siông-thùng, muk-tit he kau-thô Pó-lò ke chhu-sú sat-li̍p chóng-ló khi̍p mu̍k-yông kau-fi.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]