跳至內容

Thì-tô-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Thì-tô-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng Pó-lò sû-sin ke khì-chûng yit-kién. Thì-tô su̍k-yî fî Yù-thai-ngìn chûng kûi-sin Kî-tuk chui chó-khì ke yit-phî. Tîn-vi kì hàn-mò su-tó kot-lî, chên-sûn tì Yâ-lu-sat-lâng-sàng pûn Pó-lò ngiâ-lòi khong-ngi. Pó-lò chṳ̂-heu pûn tai-liâng sin Yâ-sû, Thì-tô chên kiên-sùi kì fu Yâ-lu-sat-lâng fi-ngi. Tì Pó-lò thi-sâm-chhṳ lî-hàng pu-tho chûng, Thì-tô pûn-ngìn vî-phai chṳ Kô-lìm-tô kau-fi phan-lî, heu-lòi pûn phai-vông Khiet-lî-thi̍t, thoi-péu sṳ́-thù kam-tuk kau-fi. Pó-lò tì pún sû-sin chûng kú-li kì thûng-vông Nì-kô-phô-lî, Mâ-thai siông-fi. Mâ-thai khó-nèn he Thì-tô ke ku-hiông; liá-he Sṳn-kîn yû-kôan Thì-tô chui-heu yit-chhṳ ke ki-chai. Pún-sû lâ Thì-mô-thai-chhièn-sû tì siông-thùng sṳ̀-kiên siá-hâ, siá-chok sṳ̀-kiên he kûng-ngièn liuk-sṳ̍p-sâm-ngièn chṳ liuk-sṳ̍p-ńg-ngièn chṳ̂-kiên. Siá-chok thi-tiám khó-nèn ya-he tì Mâ-khì-tun, thung-kî chṳ-yi siông-thùng, muk-tit he kau-thô Pó-lò ke chhu-sú sat-li̍p chóng-ló khi̍p mu̍k-yông kau-fi.

Siá-tsok poi-kín

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]