跳至內容

Kô-lìm-tô-chhièn-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Pó-lò lòi-to kien-li̍p ke Kô-lìm-tô sîn-sàng, kûng-ngièn 51-ngièn chó-yu, chhai liá-ke chhùng-pai vu̍t-chṳt, sin-yu̍k khi̍p Ngiéu-siong ke Hî-lia̍p sông-ngia̍p sàng-sṳ kien-li̍p yit-ke sîn ke kau-fi.

Kô-lìm-tô kau-fi lî ke sin-thù he tân-sùn, ngiôn-ngio̍k, sṳ̂n sṳ tâi-mì, su ngìn khiâng-sṳ, hàn-yû phi-sòng khú-nan ke nù-li, chûn-kui lâu yû nèn-li̍t ke mò tô, than tû chhai Kî-tuk lî sṳ̀n-vì sîn-chho ke ngìn, fu-siông chhṳ̂n-fû hiûng-thi chiá-moi.

Kau-fi chhu chhai yit-ke sîn-khiu kâu-thi ke sṳ̀-thoi, sîn ke mò fun chúng-chhu̍k, ngièu-sa thoi-thi sù-hen, chhùng-song sṳn-kiet ke tho-tet kûi-fam, than lâu kóng-kiu kiê-khi̍p, fong-chiúng ngiuk-thí ke khiu hàng-vì mù-sṳt chhiu-yû chhûng-thu̍t.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]