Kô-lìm-tô-chhièn-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Pó-lò lòi-to kien-li̍p ke Kô-lìm-tô sîn-sàng, kûng-ngièn 51-ngièn chó-yu, chhai liá-ke chhùng-pai vu̍t-chṳt, sin-yu̍k khi̍p Ngiéu-siong ke Hî-lia̍p sông-ngia̍p sàng-sṳ kien-li̍p yit-ke sîn ke kau-fi.

Kô-lìm-tô kau-fi lî ke sin-thù he tân-sùn, ngiôn-ngio̍k, sṳ̂n sṳ tâi-mì, su ngìn khiâng-sṳ, hàn-yû phi-sòng khú-nan ke nù-li, chûn-kui lâu yû nèn-li̍t ke mò tô, than tû chhai Kî-tuk lî sṳ̀n-vì sîn-chho ke ngìn, fu-siông chhṳ̂n-fû hiûng-thi chiá-moi.

Kau-fi chhu chhai yit-ke sîn-khiu kâu-thi ke sṳ̀-thoi, sîn ke mò fun chúng-chhu̍k, ngièu-sa thoi-thi sù-hen, chhùng-song sṳn-kiet ke tho-tet kûi-fam, than lâu kóng-kiu kiê-khi̍p, fong-chiúng ngiuk-thí ke khiu hàng-vì mù-sṳt chhiu-yû chhûng-thu̍t.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]