Pí-tet-chhièn-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Pí-tet-chhièn-sû 《彼得前書》(Hî-lia̍p-ngî: ΠΕΤΡΟΥ Α΄) he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi ngi-sṳ̍p-yit kién sû, he Yâ-sû sṳ̍p-ngi sṳ́-thù chûng ke Pí-tet (ngièn-miàng Sî-mùn) siá-pûn tông-sṳ̀ chhai Séu Â-se-â kí-ke kau-fi ke sin. Sṳ̀-kiên thai-yok he kûng-ngièn 60-ngièn.

Siá-chok poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-kûan chok-chá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]