跳至內容

Thì-mô-thai-heu-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Thì-mô-thai-heu-sû he Pó-lò sû-sin chûng chui-heu siá-sṳ̀n ke yit-kién; Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi-sṳ̍p-liuk kién. Kí siá liáu Thì-mô-thai-chhièn-sû heu, thi-ngi-chhṳ phî pú, chai-thu phî siù yî Lò-mâ kâm-ngiu̍k, chhai-chhṳ́ sṳ̀ kí siá Thì-mô-thai-heu-sû, sṳ̀-kiên thai-yok he kûng-ngièn 67-ngièn. Chhiùng sin chûng hí-khó lòi-tî, Pó-lò mìn-tî chhṳ-kí vi Chú sùn-tho ke ngit-chṳ́ yí-kîn hàn-khiûn, só-yî siá-sin chhiet-chhiet fûn-fu Thì-mô-thai yeu kiên-chhṳ̀ chok-kûng ke sîm-chṳ, mò-yeu fôi-sîm, kau-thô sin-thù chhṳ̀-sú chṳ̂n-lî, pin chhiáng Thì-mô-thai chhin-kón lòi Lò-mâ, yîn-vi Pó-lò chhiet-chhiet thi sióng kien Thì-mô-thai.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]