Thì-mô-thai-heu-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Thì-mô-thai-heu-sû he Pó-lò sû-sin chûng chui-heu siá-sṳ̀n ke yit-kién; Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi-sṳ̍p-liuk kién. Kí siá liáu Thì-mô-thai-chhièn-sû heu, thi-ngi-chhṳ phî pú, chai-thu phî siù yî Lò-mâ kâm-ngiu̍k, chhai-chhṳ́ sṳ̀ kí siá Thì-mô-thai-heu-sû, sṳ̀-kiên thai-yok he kûng-ngièn 67-ngièn. Chhiùng sin chûng hí-khó lòi-tî, Pó-lò mìn-tî chhṳ-kí vi Chú sùn-tho ke ngit-chṳ́ yí-kîn hàn-khiûn, só-yî siá-sin chhiet-chhiet fûn-fu Thì-mô-thai yeu kiên-chhṳ̀ chok-kûng ke sîm-chṳ, mò-yeu fôi-sîm, kau-thô sin-thù chhṳ̀-sú chṳ̂n-lî, pin chhiáng Thì-mô-thai chhin-kón lòi Lò-mâ, yîn-vi Pó-lò chhiet-chhiet thi sióng kien Thì-mô-thai.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]